مخازن آب پلی اتیلن طبرستان

مخزن ۵۰۰ لیتری سه لایه زیر پله

مخازن آب پلی اتیلن طبرستان

مخزن ۵۰۰ لیتری تک لایه زیر پله

مخازن آب پلی اتیلن طبرستان

مخزن ۱۰۰۰ لیتری سه لایه زیر پله