کارشناسان فروش: 
۰۹۱۲۰۳۸۳۸۳۲
۰۹۱۲۰۳۸۳۸۶۲

تلفن دفتر مرکزی :

۰۲۱۲۲۲۳۹۵۲۰
۰۲۱۶۵۵۶۳۶۶۴

جهت اخذ نمایندگی ابریشم پلاس در شهر و یا استان خودتان نیز با شماره
۰۲۱۲۲۲۰۱۱۹۵ تماس بگیرید