انواع مخزن پلی اتیلن عمودی

فروش مخازن پلی اتیلن در اصفهان
مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۱۴۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۱۴۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

۵/۹۶۰/۰۰۰ تومان

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

۴/۹۷۰/۰۰۰ تومان

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

۴/۹۱۰/۰۰۰ تومان

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۵۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

۲/۹۸۰/۰۰۰ تومان

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۵۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۴۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۴۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۳۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۳۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۲۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی کوچک

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۲۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی کوچک

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۲۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی بلند

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۲۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی بلند

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۱۵۰۰ لیتری سه لایه عمودی بلند

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۱۵۰۰ لیتری تک لایه عمودی بلند

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۱۵۰۰ لیتری سه لایه عمودی کوچک

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۱۵۰۰ لیتری تک لایه عمودی کوچک

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۱۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی بلند

مخازن آب پلی اتیلن عمودی

مخزن ۱۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی بلند